Αναζήτηση:  
 
 
 
   
 
Χρήστος Λάσκος: Η αγάπη δουλεύει για το σοσιαλισμό
Αυ­τό που συμ­βαί­νει εί­ναι πως το ελ­λη­νι­κό κε­φά­λαιο, με την πλή­ρη και συ­γκι­νη­τι­κή α­ρω­γή των ευ­ρω­παϊκών α­δελ­φών του, ε­πι­τί­θε­ται, α­ξιο­ποιώ­ντας την κρί­ση ως ευ­και­ρία, για να γυ­ρί­σει τους δεί­κτες του ρο­λο­γιού αιώ­νες πί­σω σε ό,τι α­φο­ρά τους ό­ρους ζωής των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των κα­τώ­τε­ρων τά­ξεων στην Ελλά­δα.
 
Συνέντευξη στον Αδάμο Ζαχαριάδη

Πρό­σφα­τα εκ­δό­θη­κε το βι­βλίο σας «Κρί­ση και α­ρι­στε­ρή πο­λι­τι­κή. Τα­ξι­κή α­να­μέ­τρη­ση στην Ελλά­δα και τον κό­σμο 2009-2014» (Εκδό­σεις Νή­σος-Red Notebook). Ποιοι εί­ναι τε­λι­κά οι χα­μέ­νοι και ποιοι οι κερ­δι­σμέ­νοι; Υπάρ­χουν κερ­δι­σμέ­νοι που βρί­σκο­νται και στην Ελλά­δα;

Η εύ­κο­λη, εύ­πε­πτη και α­πο­λύ­τως πα­ρα­πει­στι­κή πρόσ­λη­ψη αυ­τού που συμ­βαί­νει στην Ελλά­δα στα χρό­νια της κρί­σης και των μνη­μο­νίων α­ντι­λαμ­βά­νε­ται τα πράγ­μα­τα ως εάν εί­ναι ζή­τη­μα «ε­ξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής». Η κα­θε­στω­τι­κή εκ­δο­χή εί­ναι πως α­μαρ­τή­σα­με ως χώ­ρα α­δια­κρί­τως και πλη­ρώ­νου­με, με τη βοή­θεια των «ε­ταί­ρων» μας, έ­τσι ώ­στε να ε­πα­να­κα­νο­νι­κο­ποιη­θού­με ως ευ­ρω­παϊκό κρά­τος. Από την άλ­λη, μια ο­ρι­σμέ­νη «α­ντι­στα­σια­κή» πα­τριω­τι­κή α­φή­γη­ση δια­τεί­νε­ται πως το έ­θνος εί­ναι που βάλ­λε­ται πα­ντα­χό­θεν, πράγ­μα που ση­μαί­νει πως «ό­λοι οι Έλλη­νες», πλην ε­λα­χί­στων Λα­κε­δαι­μο­νίων, πλήτ­το­νται ά­γρια και συ­νι­στούν το πάν­δη­μο δυ­νη­τι­κό υ­πο­κεί­με­νο για την α­πά­ντη­ση στο μερ­κε­λι­σμό, την κα­το­χή, τη μπό­τα.

Ισχυ­ρί­ζο­μαι, λοι­πόν, πως τα πράγ­μα­τα εί­ναι ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κά. Αυ­τό που συμ­βαί­νει εί­ναι πως το ελ­λη­νι­κό κε­φά­λαιο, με την πλή­ρη και συ­γκι­νη­τι­κή α­ρω­γή των ευ­ρω­παϊκών α­δελ­φών του, ε­πι­τί­θε­ται, α­ξιο­ποιώ­ντας την κρί­ση ως ευ­και­ρία, για να γυ­ρί­σει τους δεί­κτες του ρο­λο­γιού αιώ­νες πί­σω σε ό,τι α­φο­ρά τους ό­ρους ζωής των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των κα­τώ­τε­ρων τά­ξεων στην Ελλά­δα. Το πρό­γραμ­μά τους ε­πι­τυγ­χά­νει ή­δη με­γά­λα α­πο­τε­λέ­σμα­τα και, εάν δεν ε­μπο­δι­στεί γρή­γο­ρα, θα προ­κα­λέ­σει α­να­ντί­στρε­πτα κα­κά στη με­γά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία. Ο «μερ­κε­λι­σμός» συ­μπα­ρί­στα­ται ο­λό­ψυ­χα και ο­λό­σω­μα για­τί τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα του ελ­λα­δι­κού πει­ρά­μα­τος εί­ναι ε­ξα­γώ­γι­μα σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη και ό­λο τον κό­σμο.

Τα στοι­χεία εί­ναι συ­ντρι­πτι­κά. Με­τα­ξύ 2012 και 2013 οι πε­ντα­κό­σιες πλου­σιό­τε­ρες ελ­λη­νι­κές οι­κο­γέ­νειες αύ­ξη­σαν τον πλού­το τους α­πό 50 σε 60 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ, ο ι­διω­τι­κός το­μέ­ας υ­γείας δι­πλα­σία­σε τα κέρ­δη του με­τα­ξύ 2010 και 2012, ο λό­γος κερ­δών προς α­μοι­βές της ερ­γα­σίας αυ­ξή­θη­κε στην ί­δια πε­ρίο­δο κα­τά 40% κλπ.

Τα βά­σα­νά μας εί­ναι η χα­ρά τους. Οι συ­μπα­τριώ­τες μας πλού­σιοι, ά­ξιοι γό­νοι των μαυ­ρα­γο­ρι­τών, εί­ναι ο πρώ­τος α­ντί­πα­λός μας. Αν δεν το κα­τα­νοή­σου­με, έ­χου­με θέ­μα.   

Πώς πι­στεύε­τε ό­τι θα δια­μορ­φω­θεί ο πο­λι­τι­κός χάρ­της την ε­πό­με­νη των τρι­πλών ε­κλο­γών. Εί­ναι ι­κα­νά τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα να φέ­ρουν ε­ξε­λί­ξεις που να ο­δη­γή­σουν σε πτώ­ση την κυ­βέρ­νη­ση, ό­πως ε­πι­θυ­μεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ;

Νο­μί­ζω πως ή­δη το κε­φά­λι του Σα­μα­ρά παί­ζε­ται σε παί­γνια «στα­θε­ρό­τη­τας» και νέ­ας «ε­θνι­κής σω­τη­ρίας», ε­νώ, ό­πως έ­γρα­ψε εύ­στο­χα ο Θα­νά­σης Καρ­τε­ρός, πρό­σφα­τα στην Αυ­γή, η Ελιά μάλ­λον πά­ει για καυ­σό­ξυ­λα. Την ί­δια στιγ­μή μό­νο έ­να θαύ­μα μπο­ρεί να δια­σώ­σει τον τρί­το αρ­χι­κά κυ­βερ­νη­τι­κό ε­ταί­ρο, τη ΔΗ­ΜΑ­Ρ, η ο­ποία μάλ­λον, αν και «εκ­συγ­χρο­νι­στι­κό­τα­τη και κυ­βερ­νώ­σα», θα έ­χει τη τύ­χη που ε­πι­φύ­λα­ξαν στο ΛΑ­ΟΣ οι ε­κλο­γές του 2012.

Το Πο­τά­μι φαί­νε­ται να ι­κα­νο­ποιεί προς το πα­ρόν το ρό­λο του σχε­τι­κού α­να­χώ­μα­τος, νο­μί­ζω ό­μως πως οι ε­πό­με­νες μέ­ρες θα το συρ­ρι­κνώ­σουν. Έτσι ή αλ­λιώς πά­ντως εί­ναι δύ­σκο­λο να στη­ρι­χθεί λύ­ση κα­θε­στω­τι­κής κυ­βερ­νη­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας σε τέ­τοιου εί­δους με­τα­μο­ντέρ­νες κου­ρε­λού­δες.

Το σύ­στη­μα, ε­πο­μέ­νως, δεν αι­σθά­νε­ται και πο­λύ κα­λά. Οι ε­ξε­λί­ξεις μπο­ρεί, ό­πως το ε­πι­διώ­κου­με, να εί­ναι ρα­γδαίες. Κα­τά τη γνώ­μη μου, αυ­τό σε με­γά­λο βαθ­μό περ­νά­ει α­πό μια με­γά­λη δια­φο­ρά στις ευ­ρω­παϊκές ε­κλο­γές, που εί­ναι κα­θό­λα ε­φι­κτή.

Αρκεί να έρ­θει ο κό­σμος να ψη­φί­σει. Να πεί­σου­με αυ­τές τις τε­λευ­ταίες μέ­ρες τους ά­νερ­γους, τους νέ­ους, τους ερ­γά­τες, τους κα­τε­στραμ­μέ­νους ε­παγ­γελ­μα­τίες να ψη­φί­σου­ν: αυ­τή εί­ναι η βα­σι­κή μας δου­λειά, ό­λων των με­λών και φί­λων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Αν συμ­βεί αυ­τό το σύ­στη­μα δεν έ­χει κα­μία τύ­χη. Και δεν πρό­κει­ται να το σώ­σει ού­τε η πι­θα­νό­τα­τα ε­νι­σχυ­μέ­νη να­ζι­στι­κή α­κρο­δε­ξιά ού­τε το «χά­νο­μαι για­τί ρεμ­βά­ζω» ΚΚΕ με την α­πί­στευ­τα συ­στη­μι­κή του συ­μπε­ρι­φο­ρά.

Η κυ­βέρ­νη­ση έ­χει συμ­μα­χίες σε ευ­ρω­παϊκό ε­πί­πε­δο την ώ­ρα που ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται, του­λά­χι­στον, με κα­χυ­πο­ψία. Πως θα το α­ντι­με­τω­πί­σε­τε;

Με έ­να μα­ρα­θώ­νιο, που ή­δη έ­χει ξε­κι­νή­σει, συ­νά­ντη­σης με τις ευ­ρω­παϊκές ερ­γα­τι­κές τά­ξεις δια­μορ­φώ­νο­ντας έ­να λό­γο, μια πρό­τα­ση και μια ρη­το­ρι­κή που τις ε­ντάσ­σει στο κοι­νό μας α­γώ­να α­πέ­να­ντι στα κοι­νά προ­βλή­μα­τα.

Έτσι ώ­στε, ό­ταν θα μας πιέ­ζουν θε­οί και δαί­μο­νες, ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι στους δρό­μους της Ρώ­μης, της Μα­δρί­της, της Λι­σα­βό­νας, αλ­λά και του Βε­ρο­λί­νου, του Άμστερ­ντα­μ, της Βιέν­νης να εί­ναι μα­ζί μας. Δύ­σκο­λο; Προ­φα­νώς. Αλλά πώς αλ­λιώς; Γί­νε­ται! Όπως γί­νε­ται και αυ­τό που εί­πε ο Ζί­ζεκ στις πα­ρα­μο­νές των ε­κλο­γών του Ιου­νίου 2012. Με κυ­βέρ­νη­ση της α­ρι­στε­ράς δε­κά­δες ε­κα­τομ­μύ­ρια δη­μο­κρά­τες της Ευ­ρώ­πης ας έρ­θουν για του­ρι­σμό στην Ελλά­δα.  Μην μέ­νε­τε στο α­κρι­βές πε­ριε­χό­με­νο της «πρό­τα­σης» του Ζί­ζεκ. Ας κρα­τή­σου­με το πνεύ­μα. Μπο­ρού­με να έ­χου­με ι­σχυ­ρό­τα­τη στή­ρι­ξη. Και ό­σο ρι­ζο­σπα­στι­κό­τε­ροι εί­μα­στε τό­σο ι­σχυ­ρό­τε­ρη στή­ρι­ξη μπο­ρού­με να έ­χου­με. 

Μή­πως η ε­πι­μο­νή στη ση­μα­σία της ε­κλο­γι­κής μά­χης υ­πο­κρύ­πτει κυ­βερ­νη­τι­σμό α­πό μέ­ρους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Με το κί­νη­μα πώς τα βλέ­πε­τε τα πράγ­μα­τα;

Στις ε­κλο­γές, α­νε­ξαρ­τή­τως του βαθ­μού ρι­ζο­σπα­στι­σμού μας, δεν μπο­ρεί πα­ρά να ε­πι­διώ­κου­με τη με­γά­λη κα­τα­γρα­φή. Δεν συ­νι­στούν το ά­λας της γης ού­τε ό­μως εί­ναι και ήσ­σο­νος ση­μα­σίας ε­πει­σό­δια στην πο­ρεία της τα­ξι­κής πά­λης. Το α­ντί­θε­το: σε συ­γκε­κρι­μέ­νες συ­γκυ­ρίες, και η ση­με­ρι­νή εί­ναι κα­τε­ξο­χήν τέ­τοια, μπο­ρεί μια ε­κλο­γι­κή α­να­μέ­τρη­ση να τρο­χιο­δρο­μή­σει ε­πα­να­στα­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις.

Η ο­λο­κλή­ρω­σή τους, βέ­βαια, δεν εί­ναι δυ­να­τή χω­ρίς την εν­σώ­μα­τη ε­μπλο­κή της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φίας. Γι’ αυ­τό σε κά­θε ευ­και­ρία φω­νά­ζου­με πως η α­νά­θε­ση εί­ναι συ­ντα­γή κα­τα­στρο­φής. Γι’ αυ­τό λέ­με πως οι ερ­γά­τες της ΒΙΟ­ΜΕ και οι α­περ­γοί της αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νης ΕΡ­Τ, οι συ­ντρό­φισ­σες και οι σύ­ντρο­φοι των δο­μών αλ­λη­λεγ­γύης εί­ναι που δεί­χνουν το δρό­μο. Αν τους μι­μη­θούν οι με­γά­λοι α­ριθ­μοί των αν­θρώ­πων μας εί­μαι βέ­βαιος πως θα τα κα­τα­φέ­ρου­με. Θα γί­νου­με η Χι­λή που νί­κη­σε, ό­πως μου α­ρέ­σει να λέω στις ο­μι­λίες. Για­τί, τε­λι­κά, ό­λα αυ­τά δου­λεύουν για το σο­σια­λι­σμό. Οι α­γώ­νες δου­λεύουν για το σο­σια­λι­σμό. Εί­χε δί­κιο ο στί­χος, έ­στω κι αν ο συν­θέ­της του βρί­σκε­ται «αλ­λού» ε­δώ και και­ρό: η α­γά­πη, δη­λα­δή η αλ­λη­λεγ­γύη, δου­λεύει για το σο­σια­λι­σμό, φτιά­χνει ε­δώ, τώ­ρα, κομ­μου­νι­σμό. Κι ό­ποιος δεν κα­τα­λα­βαί­νει…

Πηγή: Εποχή


Συνέντευξη στον Αδάμο Ζαχαριάδη
RED
Notebook
20 Μαΐου 2014 - 1:25 pm | Συνέντευξη στον Αδάμο Ζαχαριάδη
 
Σχόλια
Μπορείτε να αναφέρετε υβριστικά σχόλια ή εκτός των όρων χρήσης με το αντίστοιχο κουμπί στο πάνω δεξί μέρος κάθε σχολίου. Η άσκοπη χρήση της δυνατότητας μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από το σχολιασμό
Σχόλιο από: tasos

Μήπως: το ελ­λη­νι­κό κε­φά­λαιο, με την πλή­ρη και συ­γκι­νη­τι­κή α­ρω­γή των ευ­ρω­παϊκών α­δελ­φών του, επιτέθηκε, α­ξιο­ποιώ­ντας την κρί­ση ως ευ­και­ρία, και γύρισε τους δεί­κτες του ρο­λο­γιού αιώ­νες πί­σω σε ό,τι α­φο­ρά τους ό­ρους ζωής των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των κα­τώ­τε­ρων τά­ξεων στην Ελλά­δα.
 
 
Εισαγωγή σχολίου
Τα σχόλια που αποστέλλονται ενδέχεται να μην περάσουν αρχικά από διαδικασία έγκρισης. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Χρησιμοποιήστε την διαδικασία αναφοράς όποτε χρειάζεται.
Όνομα:
Email (δεν δημοσιεύεται):
URL:
Σχόλιο:
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:<b></b>, <i></i> - ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ENTER
 
Πόσο κάνει πέντε και δύο;
Βοηθήστε μας να αποφύγουμε τα spam μηνύματα απαντώντας στην απλή ερώτηση που βλέπετε παραπάνω.
Εαν θέλετε να χρησιμοποιήσετε avatar εγγραφείτε δωρεάν στο gravatar.com. Η συμμετοχή σας πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Σχετικό link στο κάτω μέρος της σελίδας.
     
Σχετικά
 
Αν ήμουν Πειραιώτης
Στρατής Μπουρνάζος
24/05/2014
Ακριβώς σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις αξίζει πάνω απ’ όλα να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε θέση. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει δίλημμα όταν το ερώτημα είναι «Κάλλιο πλούσιος και υγιής ή πτωχός και ασθενής;». Ούτε στον Βόλο όπου αντίπαλος του Μπέου είναι ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στον Πειραιά θα είχαμε δίλημμα αν αντίπαλος του Μώραλη-Μαρινάκη ήταν όχι μόνο ο Δρίτσας, αλλά ένας υποψήφιος του ΚΚΕ ή ένας οποιοσδήποτε δεξιός, πολλώ δε μάλλον ένας ευπρεπής δεξιός τύπου Κουμουτσάκου. Τώρα όμως;
 
 
Για την εξουσία στην Ελλάδα το κύριο είναι να μην έρθουν οι κόκκινοι
Συνέντευξη του Χρήστου Λάσκου στο alterthess.gr
24/05/2014
Ενόψει των εκλογών της 25ης Μαϊου, και στο πλαίσιο του προεκλογικού διαλόγου, το alterthess.gr έθεσε σε υποψήφιους/ες eυρωβουλευτές ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, την κρίση στην Ελλάδα και την άνοδο του φασισμού . Ο Χρήστος Λάσκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, απαντά
 
 
Η ΝΔ το χειρότερο το κράταγε για το τέλος: ξανάφερε τη Χρυσή Αυγή στο προσκήνιο
Δημήτρης Χριστόπουλος
23/05/2014
Η ανάδειξη της Χρυσής Αυγής σε ρυθμιστή των εκλογών στην πρωτεύουσα και το Λεκανοπέδιο Αττικής αποτελεί στίγμα που δεν θα ξεθωριάσει εύκολα
 
 
Εργαλεία
       
 
 
 
     
  24 Μαΐου 2014 - 1:24 pm  
  Αν ήμουν Πειραιώτης
Στρατής Μπουρνάζος
 
     
  Ακριβώς σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις αξίζει πάνω απ’ όλα να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε θέση. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει δίλημμα όταν το ερώτημα είναι «Κάλλιο πλούσιος και υγιής ή πτωχός και ασθενής;». Ούτε στον Βόλο όπου αντίπαλος του Μπέου είναι ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στον Πειραιά θα είχαμε δίλημμα αν αντίπαλος του Μώραλη-Μαρινάκη ήταν όχι μόνο ο Δρίτσας, αλλά ένας υποψήφιος του ΚΚΕ ή ένας οποιοσδήποτε δεξιός, πολλώ δε μάλλον ένας ευπρεπής δεξιός τύπου Κουμουτσάκου. Τώρα όμως;
     
 
  24 Μαΐου 2014 - 1:14 am  
  Για την εξουσία στην Ελλάδα το κύριο είναι να μην έρθουν οι κόκκινοι
Συνέντευξη του Χρήστου Λάσκου στο alterthess.gr
 
     
  Ενόψει των εκλογών της 25ης Μαϊου, και στο πλαίσιο του προεκλογικού διαλόγου, το alterthess.gr έθεσε σε υποψήφιους/ες eυρωβουλευτές ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, την κρίση στην Ελλάδα και την άνοδο του φασισμού . Ο Χρήστος Λάσκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, απαντά
     
 
  23 Μαΐου 2014 - 12:33 pm  
  Η ΝΔ το χειρότερο το κράταγε για το τέλος: ξανάφερε τη Χρυσή Αυγή στο προσκήνιο
Δημήτρης Χριστόπουλος
 
     
  ι νεοναζί επανέρχονται, και μάλιστα στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, χωρίς καλά-καλά να κάνουν τίποτα οι ίδιοι. Το κάνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο γι’ αυτoύς η Νέα Δημοκρατία, με τρόπο πολιτειακά άφρονα
     
 
  23 Μαΐου 2014 - 12:39 pm  
  Τασία Χριστοδουλοπούλου: H κυβέρνηση της Αριστεράς θα δημιουργήσει ντόμινο
Συνέντευξη στον Αδάμο Ζαχαριάδη
 
     
  Η ευρωπαϊκή Αριστερά τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν, ιδίως όσο συνεχίζονται ο πόλεμος, η φτώχεια και η περιβαλλοντική καταστροφή. Επιμένουμε λοιπόν ότι σε υπερεθνικά προβλήματα, δεν υπάρχουν εθνικές λύσεις. Ζητάμε, έτσι, τη ριζική τροποποίηση του Ευρωπαικού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, προς την κατεύθυνση της αναλογικής κατανομής των ροών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναθεώρηση της δομής του Σένγκεν, που προβλέπει ελεύθερη κυκλοφορία με κλειστά εξωτερικά σύνορα, άρα απαγόρευση κυκλοφορίας για τους μη νόμιμα διαμένοντες.
     
 
 
   
Footer
 
         
 
Λέξεις-κλειδιά
 
εκλογές × ΣΥΡΙΖΑ × Arno Minkkinen Biennale CGIL Corpus Christi Dow Jones Newswires dubstep John Parish performance Pussy Riot RootlessRoot Αδέσμευτη Γνώμη Αθήνα αντιρατσιστικό συλλαλητήριο Αριστερά άστεγοι αυτονομία ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ δημοσιονομικός πολλαπλασιαστή Έβρος ΕΚΤ Ευρώπη θάλασσα Ιντιφάντα κάλαντα Καλλικράτης Κάσσελ ΚΕΝΤΡΟ Κινηματογράφος Κόκκινο Κρίση Κύπρος Μαρία Κανελλοπούλου ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ μήκους Νιαουνάκης Παπαδάτος ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΥΡΙΖΑ τι σου ζητάνε; Τρόικα χρέος Ψαριανός Ψημίτης 1 ευρώ 11 Μάη 12 Φεβρουαρίου 13% 14 Νοεμβρίου 15χρονη 17 17 Νοέμβρη 17Ν 19/7/2012 19ος αιώνας 2 νεκροί στο Μανχατταν 20 Οκτωβρίου 20ος 22 πράγματα 24ωρη 25ευρο 25η 25η Μαρτίου 26 272 μέρες απεργίας 28η 28η Οκτωβρίου 2ρουφ 300 3000 ευρώ 34 νεκροί στην Αφρική 3E 40 χρόνια 48ωρη 4η Αυγούστου 4η Διεθνής 6 αντιρατσιστική γιορτή 6 Δεκεμβρίου 6 μέρες 6 τρις 6ο 6ο διαμέρισμα 8 Μάρτη 80s 8η Μάρτη 99%
  Αρχείο:
Πλήρες αρχείο θεμάτων

Επικοινωνία:
info@rednotebook.gr
 
         
 
  Powered by Byte² | Bitsnbytes.gr